Bachelor    
Kurs Semester ECTS
Investition und Finanzierung Sommersemester 5 ECTS
Corporate Finance Wintersemester 5 ECTS
Seminar Finanzierung und Banken Sommersemester 5 ECTS
Bachelorarbeit und -seminar Winter-/Sommersemester 15 ECTS

Hinweise zum Studium am LFB: FACT im Bachelor

Link Modulhandbuch Bachelor